Защо да опитаме ненасилствена комуникация?

 

Същността на ненасилствената комуникация е изразена по трогателен начин в песен на
Кати и Ред Грамър. Маршал Розенберг често пееше тази песен по време на своите
семинари. Молбата "виж ме красива" е не само молба към друг човек, но и молба към
самия мен, да виждам най-доброто в себе си дори в ситуации, когато не ми харесва как
съм постъпил.
Виж ме красива
Търсете най-доброто в мен
Това е, което наистина съм
И всичко, което искам да бъда
Това може да отнеме известно време
Може да е трудно да се намери
Но вижте ме красива
Вижте ме красива
Всеки ден
Можеш ли да рискуваш
Можеш ли да намериш начин
да ме видиш да сияя
във всичко, което правя
И да ме виждаш красива
© 1986 Smilin' Atcha Music, Inc.
Написано от Ред и Кати Грамър
The essence of Nonviolent Communication is expressed in touching way in a song by Kathy
and Red Grammar. Marshall Rosenberg used to sing this song often in his seminars. The
request to „see me beautiful“ is nit only a requedst to another person, it is also a request to
myself, to see the best in me even in situations when I don’t like how I acted.
See me beautiful
Look for the best in me
It's what I really am
And all I want to be
It may take some time
It may be hard to find
But see me beautiful
See me beautiful
Each and every day
Could you take a chance
Could you find a way
To see me shining through
In everything I do
And see me beautiful
© 1986 Smilin' Atcha Music, Inc.

Written by Red and Kathy Grammer

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин

Запишете се да получавате информация и новини от нас

You have Successfully Subscribed!